Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật