Chỗ dựa để người dân vươn lên thoát nghèo

08:00:04 17/07/2019 | Các cuộc vận động
Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp cùng các thành viên Mặt trận tỉnh Gia Lai luôn phấn đấu làm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đã được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm.

Chỗ dựa để người dân vươn lên thoát nghèo

Lãnh đạo tỉnh thăm mô hình sản xuất mới ở xã Hra huyện Mang Yang. Ảnh: Gialai online.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 449/KH- MT, ngày 23/7/2011 về việc triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, với mục tiêu thông qua công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để đồng bào DTTS nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những tập tục lạc hậu, không trông chờ mà tự lực vươn lên.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi họp tổ tự quản, sinh hoạt các đoàn thể nhân dân; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò của dòng họ, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 15 hội nghị tập huấn về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 1.744 đại biểu đại diện cho MTTQ các xã, phường, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu những mô hình hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động ở địa phương, cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XV) về giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; Chị thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, với mục tiêu 17/17 huyện, thị xã, thành phố lồng ghép thực hiện Cuộc vận động với các nội dung xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chủ động lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực tổ chức triển khai thực hiện; huy động và phát huy sức mạnh nội lực của từng hộ gia đình xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS để xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự được bảo đảm, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ xây dựng 10 mô hình thực hiện Cuộc vận động tại các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Kông Chro, Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông và thị xã Ayun Pa với số tiền gần 1,1 tỷ đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Kết quả, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới trên 4.000 mô hình, nhân rộng 362 mô hình tư vấn, hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu biểu huyện Kbang với các mô hình: “Nuôi dê sinh sản”, “Trồng mía cao sản”, mô hình “Điện thắp sáng ngoài ngõ tại xã Kông Lơng Khơng”, mô hình “Không có người tảo hôn” tại làng Groi, xã Kông Bờ La; thị xã Ayun Pa với mô hình “Nuôi dê lai bách thảo”; huyện Chư Prông với mô hình hỗ trợ sinh kế cho 9 hộ người dân tộc Jrai ở làng Xom, xã Ia Me ...Cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của bà con đồng bào DTTS, qua 5 năm thực hiện (2014-2019) đã giúp 5.728 hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và kết quả đạt được cho thấy Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là một cuộc vận động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc; tạo được mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tương trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế; duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, cúng cố và tằng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Thùy Trang - Phạm Lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới