Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ nhật, 18/01/2015 17:03:56 | Chính trị
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) Ra đời từ mùa xuân năm 1930 với 310 đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam non trẻ mới tròn 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân vùng lên lật đổ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm và chế độ thuộc địa gần 100 năm mở ra kỉ nguyên của độc lập, tự do.


Ông Nguyễn Trọng Phúc

Các điều kiện cần và đủ để Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930 là kết quả của cả quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh ra đi tìm đường giải phóng dân tộc. Người đã tiếp cận với lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin cộng với lý luận của thời đại để tìm ra con đường đấu tranh đúng đắn cho các dân tộc thuộc địa nói chung trong đó có Việt Nam.

Suốt những năm 1920, sau khi tìm được con đường đấu tranh chân chính gắn với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng đất nước đồng thời để xây dựng xã hội tốt đẹp, đó là CNXH, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Đảng cách mạng chân chính. Có ba điều kiện chín muồi dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận, nghiên cứu một cách sâu sắc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin để truyền bá lý luận này vào phong trào yêu nước Việt Nam. Vì nếu không có lý luận sẽ không thành lập được đảng cách mạng. Đảng phải có lý luận cách mạng làm nòng cốt nếu thiếu yếu tố này giống con người không có trí khôn. Trong suốt những năm 1920 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các bậc tiền bối đã nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin để truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước.

Thứ hai, từ thực tiễn cách mạng của các nước, nhất là tình hình trong nước lúc bấy giờ, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp lên cao phải chuẩn bị quan điểm chính trị nhưng đồng thời phải xây dựng lực lượng, phương pháp đấu tranh cách mạng, ngay cả mối quan hệ cách mạng  giữa các nước thuộc địa với cách mạng chính quốc hay trong mối quan hệ với quốc tế… phải chuẩn bị. Tất cả nội dung ấy là sự chuẩn bị về chính trị để đi đến xây dựng cương lĩnh đúng đắn cho Đảng cách mạng chân chính. 

Thứ ba, phải chuẩn bị về tổ chức cán bộ. Năm 1924, Bác từ Matxcơva  (Liên Xô cũ) về Quảng Châu (Trung Quốc) là để xúc tiến mạnh việc chuẩn bị về tổ chức cán bộ. Do đó Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã ra đời. Đấy là tổ chức tiền thân của Đảng, bởi tại thời điểm đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã bồi dưỡng, đào tạo cho 75 đồng chí, sau này là những người chủ chốt trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên sau này phát triển ra thành 2 tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Ở Trung kỳ cũng có một tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Ngay sau khi từ Thái Lan trở lại Trung Quốc, Bác đã triệu tập hội nghị (từ 6/1-7/2/1930) thống nhất các tổ chức cộng sản trong nước thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sau này Đại hội 3 của Đảng đã ra nghị quyết lấy ngày 3-2 là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng thông qua chính cương sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo -đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đã vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn của Việt Nam đó là, tập trung vào 2 vấn đề lớn là: giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc và phát triển đất nước theo con đường của CNXH. Cùng với đó, cương lĩnh của Đảng cũng xác định nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến có quan hệ mật thiết với nhau. Cương lĩnh cũng xác định lực lượng đấu tranh cách mạng là công nhân, nông dân là nòng cốt đồng thời phải đoàn kết rộng rãi các lực lượng trong xã hội như địa chủ, tư sản vừa và nhỏ, trí thức và các lực lượng yêu nước khác vào khối đoàn kết đó mới đấu tranh giành độc lập phát triển đất nước. Từ cương lĩnh đầu tiên đến Luận cương tháng 10 năm 1930 tiếp tục phát triển, soi sáng quá trình lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau này nhận thức nêu cao ngọn cờ dân tộc ngày càng được làm rõ hơn trong các thời kỳ 1930-1931, 1936-1939; đặc biệt cao trào cách mạng giải phóng dân tộc năm 1939-1945. 

Đảng lãnh đạo nhân dân, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc 

Có nhiều lý do để một Đảng non trẻ mới tròn 15 tuổi đã làm nên kỳ tích tuyệt vời. Thứ nhất, chúng ta đã xây dựng được căn cứ địa cách mạng tập trung xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng, tập hợp trong Mặt trận Việt Minh lúc đó rồi tiếp tục phát triển các lực lượng vũ trang. Thứ hai, phải xác định hình thức đấu tranh. Trung ương đã xác định khởi nghĩa phải từng phần rồi mới đến tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, phải thắng lợi từng bước rồi đến thắng lợi hoàn toàn. Trung ương cũng xác định, phải hết sức chú ý vấn đề nắm bắt thời cơ trong nước, và chiến tranh thế giới đang diễn ra, biết các lực lượng đồng minh chiến thắng phát xít là cơ hội tốt chúng ta giành chính quyền. Chúng ta hết sức chú ý việc xây dựng Đảng cách mạng củng cố xây dựng Đảng tốt hơn, thống nhất ý chí hành động trong Đảng, trong phong trào cách mạng. Thứ ba, Đảng đã nhấn mạnh đặc biệt sức mạnh của khối đại đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy trong những hoàn cảnh cụ thể Đảng đã dựa vào dân, phát huy cao độ vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Vai trò của Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương và Mặt trận Việt Minh trong việc tập hợp sức mạnh của nhân dân làm nên chiến thắng là rất lớn. Nhờ sự chỉ đạo sáng suốt, ngay khi thời cơ đến Đảng đã lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

Sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá, đây là thắng lợi, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam cũng là niềm tự hào các dân tộc thuộc địa trên thế giới vì một đảng non trẻ, ra đời mới có 310 đảng viên đến 1935 mới có hơn 500 đảng viên, đến cách mạng Tháng 8 có chưa đến 5 nghìn đảng viên nhưng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thành công cuộc tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn và năm chế độ thuộc địa gần 100 năm, cho ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam. Đấy là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.

Lục Bình (ghi)


Đảng và Mặt trận: Mối quan hệ khăng khít
Đại đoàn kết là gốc để dân cường, nước thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới