Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên các ngạch

Thứ bảy, 13/01/2018 12:36:30 | Chính trị
Theo quy định của Bộ Quốc phòng, điều tra viên trong Quân đội nhân dân được bổ nhiệm theo các ngạch: Điều tra viên sơ cấp; Điều tra viên trung cấp; Điều tra viên cao cấp.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 299/2017/TT-BQP quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân.

Thông tư nêu rõ, Điều tra viên là người được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm để làm nhiệm vụ điều tra hình sự.

Tiêu chuẩn Điều tra viên là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên; có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ điều tra; có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thông tư cũng quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp. Người có đủ tiêu chuẩn quy định nêu trên và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên sơ cấp: Có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên; có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng; đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên sơ cấp.

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp, người có đủ tiêu chuẩn chung của Điều tra viên và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp: Đã là Điều tra viên sơ cấp ít nhất là 5 năm; có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp; đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên trung cấp.

Đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp, người có đủ tiêu chuẩn chung của Điều tra viên và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp: Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất là 5 năm; có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm; có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp; đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

Về nhiệm kỳ của Điều tra viên, Thông tư quy định, Điều tra viên được bổ nhiệm lần đầu có thời hạn là 5 năm; Điều tra viên được bổ nhiệm lại hoặc nâng ngạch thì thời hạn là 10 năm.

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới