Xin ý kiến các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam

08:00:21 17/08/2019 | Đại hội MTTQ các cấp
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9/2019 tại thủ đô Hà Nội. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội để xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian góp ý: Từ ngày 17/8/2019 đến ngày 10/9/2019.

Nơi nhận góp ý: Văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam; số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com

Nội dung toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: www.mattran.org.vn/Góp ý Văn kiện Đại hội IX  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 1)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 2)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 3)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 4)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 5)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới