Loại khỏi quy hoạch những 'con lươn, con chạch'

Thứ ba, 06/11/2018 09:00:21 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Sáng 4/11, trong cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 (Ban Chỉ đạo) và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về quan điểm chỉ đạo trong việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Theo đó, cán bộ trong diện quy hoạch, ngoài tiêu chuẩn chung về độ tuổi và trình độ năng lực, các ý kiến trong  Ban Chỉ đạo cũng như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thấy rõ, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh vào yếu tố đạo đức, phong cách, tác phong của cá nhân được quy hoạch. 

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp thống nhất rất cao với Dự thảo Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cả về nội dung, lộ trình, các bước thực hiện, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện và ban hành kế hoạch, làm cơ sở để tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược một cách bài bản, chặt chẽ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng. Những điều này được rút ra từ quá trình chúng ta đã thực hiện việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và xuất phát từ Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII hồi tháng 5 vừa qua. 

Vào thời điểm tháng 5/2018, sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất, Trung ương đã chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Tiếp nối và cũng là để thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, đồng thời với đó là chuẩn bị công tác nhân sự cho khóa XIII, cuộc họp của Ban Chỉ đạo vì thế tập trung đi sâu, phân tích những quan điểm để đưa ra một quan điểm chỉ đạo thống nhất về việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. 

Tổng Bí thư đã từng nói tại Hội nghị Trung ương 7: “Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, trước hết cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ - một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, xây dựng con người, rất khó, phức tạp và hệ trọng. Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ”.

Chính vì lẽ này mà việc chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm đã rất được quan tâm. Sai phạm ở đây nói tới chính là sai phạm trong công tác cán bộ; sai phạm dù vô tình hay cố ý nhưng có thể là mầm mống tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển…

Tại cuộc họp hôm 4/11, các thành viên Ban Chỉ đạo đề cập nhiều đến việc cần xác định rõ và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch; nhấn mạnh nhân sự quy hoạch phải  đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành đúng quy trình, quy định… Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Nó  cũng đúng với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

“Đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ; coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”- Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Điểm mới của quy hoạch cán bộ lần này chính là, Bộ Chính trị chỉ xây dựng quy hoạch ngắn hạn, tức là quy hoạch cho trước mắt, nhiệm kỳ 2021-2026 tức là từng bước, cụ thể và đáp ứng yêu cầu ở mức gần. Thực ra, chúng ta đã từng có chiến lược công tác cán bộ cả trước mắt và lâu dài; nhưng trong thời điểm mà nhiệm kỳ khóa XII đã đi được nửa chặng đường thì việc chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII là hết sức cấp bách; mà tại Hội nghị Trung ương 8 vừa kết thúc hồi đầu tháng 10, Trung ương cũng đã bắt đầu tiến trình khởi động các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có Tiểu ban nhân sự do Tổng Bí thư đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra là phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin, đây là công việc phức tạp, hệ trọng. Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là sau này rất khó.    

Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới