Xây dựng đội ngũ

Thứ hai, 07/05/2018 07:30:14 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Hôm nay (7/5) tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII. Đây là hội nghị quan trọng diễn ra vào giữa nhiệm kỳ và vì thế những nội dung được bàn thảo tại Hội nghị này cũng được xem là bước quan trọng chuẩn bị cho chiến lược trong công tác cán bộ của Đảng.

Hội nghị sẽ bàn thảo Đề án về việc “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và một số vấn đề quan trọng khác, như chính sách tiền lương; chính sách bảo hiểm xã hội và việc nâng tuổi nghỉ hưu... Tóm lại là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và việc đãi ngộ cán bộ.

Riêng với Đề án về công tác cán bộ, đây là một đề án rất quan trọng nhưng cũng rất khó. Vì nói đến cán bộ là nói đến con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Thực tiễn đất nước suốt 73 năm qua cho thấy trong những cao trào cách mạng khi xưa và trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, chúng ta giành được nhiều thắng lợi to lớn là do có được một đội ngũ cán bộ biết xả thân vì việc chung; biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân để cùng nhau chung sức đưa đất nước đi lên.

Suốt 12 kỳ Đại hội Đảng, nhiệm kỳ nào Đảng ta cũng xác định công tác cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác xây dựng Đảng để góp sức phát triển kinh tế đất nước.

Nếu phát triển kinh tế được coi là nhiệm vụ trung tâm thì xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về công tác cán bộ cũng đã nhấn mạnh, “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”.

Chính vì thế, việc Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7 tập trung bàn về công tác cán bộ cùng các giải pháp nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới chính là cụ thể hóa Nghị quyết ĐH XII của Đảng về việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm tính khách quan, thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ.

Đặc biệt, Nghị quyết của Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ nhằm lựa chọn những người thực sự có đức, có tài giữ vị trí lãnh đạo; nhất là vị trí người đứng đầu. 

Về vấn đề này, ông Phạm Minh Chính- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong một hội thảo liên quan đã cho rằng: Trong Đề án, vấn đề đáng quan tâm là cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (cán bộ từ thứ trưởng, bộ trưởng và tương đương trở lên). Vì vậy Đề án khoanh vùng 2 nhóm cán bộ này, trong đó nhấn mạnh vai trò người đứng đầu.

“Chọn người đứng đầu tốt thì cả hệ thống tốt. Người đứng đầu tốt sẽ chọn người cấp phó tốt, người đứng đầu không tốt khó chọn cấp phó tốt”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh. Cũng theo ông Phạm Minh Chính, trong nhiệm kỳ này, cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn chuyện xây dựng đội ngũ cán bộ.

“Có đội ngũ này tốt, xuất sắc sẽ xoay chuyển tình hình. Muốn có đội ngũ này thì phải có công tác cán bộ tốt”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Suốt thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương- nơi được giao trọng trách xây dựng Đề án về cán bộ để trình Hội nghị Trung ương 7 đã tổ chức hơn 20 cuộc hội thảo lấy ý kiến rộng rãi từ Trung ương đến địa phương.

Vì là một Đề án mà trong nhiệm kỳ nào cũng bàn đến, nên dư luận rất quan tâm đến những điểm mới trong Đề án được xây dựng lần này và sẽ được Trung ương bàn thảo, cho ý kiến trước khi trở thành Nghị quyết.

Ông Phạm Quang Hưng- Vụ trưởng Vụ IV (Vụ các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương) thuộc Ban Tổ chức Trung ương nơi được giao khảo sát và xây dựng dự thảo Đề án cho biết: Điểm mới trong Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 lần này, trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Đề án lần này cũng đề xuất các quan điểm mới, đồng bộ, toàn diện hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2030 tầm nhìn 2045 với các tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng kèm với đó là các giải pháp đồng bộ để thực hiện. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ ngang tầm thời đại gắn với việc chặn tiêu cực; chống chạy chức, chạy quyền.

Đề án vì thế đặt mục tiêu rất kỳ vọng là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, triệt để chống chạy chức chạy quyền và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên.

Xây dựng được đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định với mục tiêu  lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; biết công hiến, dám hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Đưa ra mục tiêu kỳ vọng thì cũng cần những giải pháp quyết liệt để thực hiện được kỳ vọng ấy. Một trong những giải pháp ấy, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là “đánh giá cán bộ đa chiều, 360 độ, trên đánh giá xuống, dưới đánh giá lên, trong đánh giá ra, ngoài đánh giá vào; đánh giá liên tục hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, lượng hoá đánh giá. Ví dụ bí thư tỉnh uỷ, bộ trưởng thì sản phẩm như thế nào, năm thứ nhất sản phẩm gì, năm thứ 2 sản phẩm gì, sau 5 năm có sản phẩm không”.

Bổ sung thêm điểm mới trong Đề án, Vụ trưởng Vụ IV Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Đề án cũng sẽ tập trung xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học tập ngoại ngữ.

Thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh và huyện; khuyến khích thực hiện với các chức danh khác nhất là với chức danh Chủ tịch UBND không là người địa phương.

Xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài trong đó không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam hay người nước ngoài.

Có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả vượt cấp.

Xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để chủ trương “có lên, có xuống”, “có vào, có ra”  là việc bình thường trong công tác cán bộ.

Một giải pháp khác mà ông Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc đến đó là việc kiểm soát quyền lực, sàng lọc phân loại và thay thế. “Hiện ta chưa kiểm soát tốt quyền lực nên sử dụng không đúng, xem quyền lực như là của mình rồi ban phát, xin cho”.

Theo ông, đây là việc phức tạp, nhạy cảm, chưa làm được nhưng qua xử lý các vụ việc vừa rồi cho thấy, bí thư tỉnh uỷ là người địa phương có cái tốt là hiểu biết tình hình, truyền thống địa phương nhưng có cái khó là có nhiều ràng buộc. 

Đặc biệt, Đề án đã nhấn mạnh việc: “Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; có cơ chế hiệu quả để nhân dân giám sát cán bộ đảng viên nhất là về đạo đức, lối sống. mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp”.

Đây là một Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và cụ thể. Sau khi lấy ý kiến tại Hội nghị BCH Trung ương 7 để hoàn thiện và thông qua, được ban hành thành Nghị quyết sẽ có thêm nhiều điểm mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. 

   Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới