Chung tay xây dựng ngôi nhà Mặt trận

Thứ ba, 01/01/2019 07:30:00 | Mặt trận
Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã tiến hành Đại hội điểm cấp xã/phường/thị trấn. Các cấp ủy, chính quyền rất chú trọng tổ chức Đại hội MTTQ tại địa phương mình; thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đều khắp.

Chung tay xây dựng ngôi nhà Mặt trận

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Phúc.

Đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, lãng phí

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nhiệm vụ số một trong năm 2019 của Mặt trận là tập trung cho Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam toàn quốc  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong việc tổ chức Đại hội, Mặt trận các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, phát huy vai trò của Ban Thường trực, các ban tham mưu thực hiện, triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Đề cập đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ ở một số địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước hết cần thống nhất về mặt nhận thức khi tiến hành đổi mới và phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để từng bước giải quyết thấu đáo nhằm thực nghiêm các chủ trương, văn bản của Đảng đã ban hành. Cần nghiên cứu kỹ lưỡng để làm sao khi sắp xếp cán bộ phải đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả. Qua Đại hội, bộ máy của Mặt trận phải mạnh lên để Mặt trận thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, MTTQ các cấp quan tâm tới công tác tuyên truyền để Đại hội lần này thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đại hội thể hiện khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việc tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Khi tiến hành Đại hội điểm cần lưu ý chọn địa bàn thuận lợi và cả địa bàn khó khăn để có cái nhìn tổng thể, ngay sau đó tiến hành rút kinh nghiệm từ nội dung, hình thức để Đại hội đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Có thể thấy, thời gian qua, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội là rất sâu sát. Về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu tổ dân phố Cả, Trà 1, Trà 2, An Phú (phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đến việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, để qua Đại hội sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại Đại hội điểm Ủy ban MTTQ phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao sự chuẩn bị rất nghiêm túc cả về nội dung, hình thức và các đề án liên quan trong đó có đề án nhân sự của phường Mỹ Thới. Theo Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, kết quả thực hiện nhiệm kỳ vừa qua của MTTQ phường Mỹ Thới đã đánh giá được đầy đủ công việc nổi bật, việc làm thiết thực. Từ đó định ra được mục tiêu, giải pháp, các chương trình hành động nhiệm kỳ mới với nhiệm vụ hết sức cụ thể, trọng tâm trọng điểm, phù hợp với tình hình của địa phương. Đặc biệt là cơ cấu tổ chức nhân sự nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới, về cơ cấu là nữ và trình độ của đội ngũ cán bộ được nâng cao. Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng, với cơ cấu đội ngũ như vậy, MTTQ phường Mỹ Thới nhiệm kỳ mới sẽ đại diện đông đảo tất cả các tầng lớp nhân dân, thành phần trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra.

Tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các tỉnh cụm Nam Sông Hậu năm 2018, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý, năm 2019 sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng. Đặc biệt là Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam vào tháng 9/2019, do vậy công tác Mặt trận thời gian tới cần tập trung, tiếp tục đổi mới hơn nữa, có nhiều cách làm hay, nhiều sáng tạo, đột phá trong công tác Mặt trận, xác định các việc cho đúng vai, làm cho đúng bài. Dự Đại hội điểm hoặc Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực bao giờ cũng lưu ý đến việc tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp. Đề nghị các địa phương coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2019.

Phát hiện nhân tố mới từ cơ sở

Tại địa phương, các tỉnh, thành phố đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ trên địa bàn, góp phần đảm bảo việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, xây dựng được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng: Để xây dựng được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã tập trung làm tốt việc rà soát đánh giá hoạt động của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ đương nhiệm.

“Trong nhiệm kỳ này, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc chủ động phối hợp, hướng dẫn, phát hiện những nhân tố từ phong trào ở cơ sở để lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực: Chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, những người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng dân cư. Cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, tâm huyết với công tác vận động quần chúng để giới thiệu những người tiêu biểu nhất, đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ các cấp”- ông Khanh cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm, điểm mới trong khâu nhân sự cho kỳ Đại hội này là việc xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phải đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương. Coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo..., có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình. Đảm bảo số Ủy viên Ủy ban MTTQ là người ngoài Đảng đạt từ 25% đến 30% để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. “Theo tinh thần chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, bộ máy và nhân sự cho Đại hội MTTQ phải gắn với  việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”- ông Điềm cho biết. 

Còn Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau Lê Dũng chia sẻ: Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chỉ đạo, tuỳ vào tình hình cụ thể, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận. Đây là hướng rất mới và có nhiều thuận lợi cho nhân sự sắp tới. Riêng về Phó Chủ tịch Mặt trận ở cấp cơ sở của tỉnh Cà mau sẽ bố trí từ 1 đến 2 Phó Chủ tịch chuyên trách. Còn về vấn đề kiêm nhiệm các chức danh, tùy vào tình hình thực tế các địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề  kiêm nhiệm các chức danh để đảm bảo chất lượng công việc. Ông Dũng thông tin thêm, nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024 có nhiều vấn đề mới. Cụ thể về cơ cấu, thành phần nhân sự nhiệm kỳ tới phải dựa trên các tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, lối sống, trình độ và điều đặc biệt là phải trẻ hoá đội ngũ cán bộ của MTTQ các cấp. 

Đại hội thể hiện khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổ chức Đại hội phải đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Ngay sau khi tiến hành Đại hội ở cơ sở cần tiến hành rút kinh nghiệm từ nội dung, hình thức để Đại hội đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả

Hạnh Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới