Nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới

Thứ năm, 04/10/2018 07:30:00 | Người Mặt trận
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Lê Đức Kỳ nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua. Biểu dương nhân tố mới, cách làm hay. Đặc biệt, cần tìm giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới

Ông Lê Đức Kỳ. Ảnh: Quang Vinh.

PV: Ông có thể đánh giá tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Mặt trận các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024 của UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh? 

Ông Lê Đức Kỳ: Tôi cho rằng, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cũng như khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. 

Cho nên, điều tất yếu là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội phải chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Vậy nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là gì?

- Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay. Xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt Đại hội MTTQ các cấp tiến hành hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ cùng cấp khóa mới bảo đảm tính tiêu biểu, tính đại diện, thiết thực và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thưa ông, trong mỗi kỳ đại hội công tác chuẩn bị nhân sự luôn nhận được sự chú ý. Vậy tiêu chuẩn chung của lãnh đạo Mặt  trận các cấp tỉnh Bắc Ninh được đưa ra như thế nào nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới?

- Trước hết, với các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp thì phải là những người có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân và tự nguyện tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Có tín nhiệm trong một tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc trong tầng lớp nhân dân... Có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Tiêu chuẩn của cán bộ tham gia Ban Thường trực các cấp nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý” và Quy định của Bộ Chính trị quy định về “ Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Để MTTQ các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, cơ cấu thành phần Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh được quy định như thế nào?

- Chúng tôi luôn coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, bao gồm: Người đứng đầu của tổ chức thành viên cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp dưới trực tiếp, các cá nhân tiêu biểu, một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan MTTQ cùng cấp. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo có đủ điều kiện hoàn thiện nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp mình. Đảm bảo số ủy viên là người ngoài Đảng (đạt từ 25% - 30%) để MTTQ các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hạnh Nhân (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới