Vì một nền tài chính quốc gia bền vững

Thứ hai, 11/02/2019 09:00:00 | Tài chính
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo hướng mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, phấn đấu tăng thu 5%, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) và nợ công; mục tiêu đến cuối năm 2019 dư nợ công khoảng 61% GDP… là những vấn đề nóng được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhắc lại trong cuộc trò chuyện đầu năm mới.

Vì một nền tài chính quốc gia bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

PV: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Bộ trưởng cho biết mục tiêu cụ thể đề ra cho năm nay là gì?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nhiệm vụ về tài chính - NSNN năm 2019 được đề ra là: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Với các mục tiêu đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định, cụ thể hóa các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và vay nợ công cho từng bộ, ngành, địa phương theo quy định. Trong điều hành NSNN năm 2019, từng bộ, ngành, địa phương cần phấn đấu quyết liệt để đạt và vượt các nhiệm vụ thu trên cơ sở thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%, góp phần lành mạnh hóa môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo tổng thu ngân sách thực hiện tăng khoảng 5% so với dự toán, tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP, làm nền tảng để hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách, nợ công.

Về chi NSNN, phấn đấu nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2019 lên 27-27,5%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống 63 - 63,5% tổng chi NSNN, giảm bội chi ngân sách xuống dưới 3,6% GDP; thực hiện vay nợ trong phạm vi kế hoạch, tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng nợ công, tiếp tục cơ cấu lại nợ công, tăng tỷ trọng vay trong nước, tăng kỳ hạn bình quân phát hành trái phiếu chính phủ; từng bước cải thiện dư địa chính sách tài khóa, tăng cường tính bền vững của NSNN.

Trong Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội, cơ quan chức năng đưa ra con số dự toán chi trả nợ lãi vay 124.800 tỷ đồng nhưng không có chi trả nợ gốc. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước đã bày tỏ lo lắng, khoản chi trả nợ gốc năm 2019 khoảng 197.000 tỷ đồng có thể gây áp lực lớn cho ngân sách. Bộ trưởng có bình luận gì?

- Trong giai đoạn 2013 - 2015, nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, để có nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ổn định kinh tế vĩ mô, chống chịu với các tác động từ bên ngoài, NSNN đã phải huy động một khối lượng lớn nguồn lực trong điều kiện thị trường vốn trong nước chưa phát triển, với kỳ hạn vay nợ chủ yếu là từ 3 - 5 năm, dẫn đến nhu cầu trả nợ gốc tăng nhanh trong một vài năm gần đây.

Tuy nhiên, thực hiện cơ cấu lại NSNN, cộng với việc kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN nên mặc dù chi trả nợ gốc tăng nhanh, nhưng tổng quy mô huy động của ngân sách trung ương đã được kéo xuống thấp hơn quy mô huy động lên cao những năm 2014 là 441 nghìn tỷ đồng, năm 2015 là 446,6 nghìn tỷ đồng và đặc biệt quy mô nợ công tính theo GDP sau nhiều năm tăng đã có xu hướng giảm (năm 2016 là 63,7%, năm 2017 là 61,4%, năm 2018 dự kiến khoảng 61%, dự toán năm 2019 là 61,3%).

Bên cạnh đó, theo thông lệ quốc tế, kể từ khi Luật NSNN 2015 có hiệu lực, thì khoản chi trả nợ gốc không đưa vào cân đối NSNN. Tuy nhiên, việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, kể cả nợ trong và ngoài nước, vẫn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, không làm tăng tỷ lệ nợ Chính phủ, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.

Trong điều kiện các nguồn thu ngân sách khó khăn hơn trước, các biện pháp giảm chi sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào trong năm 2019, thưa Bộ trưởng?

- Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN quan trọng đặt ra cho năm 2019 là tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN. Năm 2019, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo.

Một là, tổ chức giao dự toán chi NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương, đảm bảo các nguyên tắc: Phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN phải tuân thủ đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; phân bổ tập trung, chống dàn trải; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Phân bổ và giao dự toán chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đảm bảo khớp đúng dự toán được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành.

Hai là, trong tổ chức thực hiện chi NSNN: Chỉ được chi trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Ba là, tăng cường công tác kiểm soát chi, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán NSNN nghiêm minh.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Thuý Hằng (lược ghi)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới