Cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân

Thứ tư, 02/05/2018 08:00:35 | Tiếng nói cơ sở
Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thành lập các Đoàn để giám sát việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các huyện Thanh Ba, Phù Ninh và Tam Nông.

Cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khảo sát hoạt động thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba.

Giám sát tại huyện Thanh Ba cho thấy công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính luôn được huyện quan tâm chú trọng và đẩy mạnh.

Trong hai năm 2016-2017, trên địa bàn huyện đã có trên 97% danh mục TTHC ở 15 lĩnh vực đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử, và hơn 46 nghìn hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% hồ sơ được trả kết quả đúng hẹn. Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính cũng được đẩy mạnh...

Đối với huyện Phù Ninh, trong cải cách thể chế, trong 2 năm qua, cấp huyện đã ban hành gần 6.200 văn bản; cấp xã, thị trấn ban hành gần 1.600 văn bản. Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, UBND huyện Phù Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản, kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các văn bản chồng chéo nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành. 

Về cải cách thủ tục hành chính, cấp huyện đã giải quyết được gần 11 nghìn hồ sơ; cấp xã đã giải quyết được trên 51 nghìn hồ sơ đúng hẹn. Việc cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính cũng đạt được nhiều kết quả. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cũng như phản ánh về hành vi của cán bộ, công chức trong thực hiện TTHC.

Đối với huyện Tam Nông, cấp huyện và cấp xã đã có hơn 52 nghìn hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các hoạt động về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu nhận định, tại các địa phương được giám sát, hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, cải cách hành chính trong các cơ quan có chuyển biến tích cực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ông Trần Phù Tiêu cho rằng cần tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Bên cạnh đó đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo chất lượng hoạt động, đơn giản các thủ tục hành chính, nhưng vẫn phải hiệu quả và đúng quy định.

Đặc biệt các địa phương cần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm đến việc lựa chọn, bố trí cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vừa có thái độ lịch sự, văn minh, đúng mực hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính.

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới