UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Thứ năm, 10/08/2017 19:45:00 | Quốc hội
Ngày 10/8, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: quochoi.vn,

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)”.
Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006. Sau hơn 10 năm thực hiện, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng chưa được thể chế và cụ thể hóa. Bên cạnh đó, một số nội dung của Luật chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quốc phòng. Mặt khác, quá trình thực hiện Luật Quốc phòng 2005 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) trình UBTVQH cho ý kiến gồm 7 chương, 45 điều (giảm 2 chương, 6 điều so với Luật năm 2005). Nội dung cơ bản của dự án Luật quy định về chính sách quốc phòng; nguyên tắc hoạt động quốc phòng; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; các hành vi bị nghiêm cấm; các nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng…

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội Võ Trọng Việt nêu rõ, Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Đồng thời, báo cáo khẳng định, việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng. Việc sửa đổi Luật để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Mặt khác, việc sửa đổi Luật sẽ xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường trực UBQPAN đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ hơn một số nội dung như: Quan điểm sửa đổi luật và việc cụ thể hóa quan điểm này trong dự thảo luật; về hồ sơ dự án luật; về tính hợp hiến, sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; về bố cục của dự thảo luật và về một số nội dung cụ thể khác.

Tại phiên họp, có 12 Ủy viên UBTVQH cho ý kiến về nội dung của dự thảo luật. Các đại biểu tập trung cho ý kiến, thảo luận về một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc hoạt động quốc phòng; đối ngoại quốc phòng; quy định về tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh; thiết quân luật; giới nghiêm; bảo đảm tài sản, đất đai phục vụ quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng. Cùng với nội dung trên, một số ý kiến đề nghị giải thích từ ngữ, quy định về chính sách quốc phòng, bảo đảm quốc phòng và góp ý cụ thể vào các điều khoản của dự thảo luật.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định về cơ bản UBTVQH đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban soạn thảo, Báo cáo thẩm tra của UBQPAN. UBTVQH cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Quốc phòng (sửa đổi) nhằm thi hành Hiến pháp 2013, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng.

Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật, do dự thảo có nhiều nội dung liên quan đến Hiến pháp, nhiều luật, văn bản khác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trong tổ chức bộ máy Nhà nước (khoảng 15 luật), nên ban soạn thảo cần rà soát để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất. Việc luật hóa, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng phải bám sát, thể hiện đầy đủ, chặt chẽ nhưng cũng tránh quy định chung chung, thiếu cụ thể. Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải được đánh giá kỹ tác động và phải có phương án sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính toàn diện.

Để bảo đảm quy định của Luật Quốc phòng (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống, đề nghị Chính phủ làm rõ lộ trình cụ thể để xây dựng mới hoặc sửa đổi các luật có liên quan. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát để tổng hợp các quy định về quốc phòng ở các văn bản khác vào luật này để bảo đảm tính khái quát, toàn diện và đầy đủ, tránh có quá nhiều văn bản.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật cần kế thừa các quy định của Luật hiện hành.

Hiện nay có hai loại ý kiến: Đa số ý kiến trong báo cáo thẩm tra tán thành các quy định của Luật Quốc phòng là những quy định khung. Theo đó Luật chỉ quy định có tính nguyên tắc những vấn đề quan trọng, cơ bản nhất về quốc phòng, không nên nhắc lại cụ thể nội dung của các luật khác. Quy định của Luật Quốc phòng sẽ làm cơ sở để tiếp tục cụ thể hóa trong các luật như: Luật Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Cảnh sát biển, Luật Công nghiệp quốc phòng, Luật Phòng thủ dân sự. Luật Quốc phòng cần hướng tới các chính sách lớn, không quá cụ thể.

Về các nội dung cơ bản trong hoạt động quốc phòng: Các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng trong dự thảo kế thừa quy định hiện hành và có sửa đổi, bổ sung cho toàn diện, đầy đủ. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định hiện hành để quy định toàn diện, đầy đủ, chặt chẽ. 

Về các quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp (chương III): Các ý kiến cho rằng quy định của chương này là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Do đó, đề nghị rà soát kỹ để bảo đảm tính chặt chẽ, phù hợp về thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước; đề nghị rà soát để quy định trong Luật các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân (theo đúng tinh thần Khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp năm 2013).

Về nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân, các ý kiến đề nghị rà soát để làm rõ vai trò chủ trì, phối hợp của các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ quốc phòng; đề nghị quy định rõ các nguyên tắc trong hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang nêu tại Khoản 2, Điều 24.

Về bảo đảm tài sản, đất đai phục vụ quốc phòng (Điều 31): Đề nghị rà soát để bảo đảm chặt chẽ, bao quát hết các loại tài sản bảo đảm cho quốc phòng (nên có quy định các loại tài sản khác), thống nhất với luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong công tác quốc phòng, đề nghị ban soạn thảo rà soát lại các điều này để bảo đảm rõ ràng, có tính khái quát, làm rõ vai trò chủ trì, phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ ngành, vai trò của chính quyền địa phương các cấp.

Về Hội đồng Quốc phòng-An ninh (Điều 43): Nội dung này còn có ý kiến khác nhau. Có ý kiến tán thành như dự thảo, ý kiến khác đề nghị quy định chương riêng hoặc không quy định lại nội dung này trong luật. Hội đồng Quốc phòng- An ninh là cơ quan Hiến định, do đó phải bám sát quy định của Hiến pháp. Thường trực UBQPAN cơ bản tán thành với phương án của Chính phủ giao Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực. Đây là vấn đề lớn, UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu làm rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn chỉnh Tờ trình và dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) để trình Quốc hội.

Đề nghị UBQPAN phối hợp với các cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan chuẩn bị để thẩm tra dự án Luật và xin ý kiến của UBTVQH trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo Baochinhphu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới