BHXH Việt Nam: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thứ năm, 14/09/2017 13:49:00 | Quy định mới
Thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/9, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017.

Theo đó, đối với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc BHXH Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Xây dựng mẫu biểu, tờ khai và quy trình thực hiện các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017 theo Quyết định 846/QĐ-TTg trong các lĩnh vực: Thu, cấp sổ thẻ, chi trả các chế độ BHXH, thực hiện chính sách BHXH, thực hiện chính sách BHYT. 

2. Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017 đảm bảo khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy xuất thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT); bảo đảm khả năng tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ TT-TT hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015; thực hiện nghiêm túc quy định chia sẻ thông tin số theo Luật CNTT và Điều 7 Nghị định 64/20107/NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

4. Xây dựng chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến” trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

5. Rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

6. Thực hiện công tác truyền thông về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3/2017.

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện, đào tạo tập huấn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cán bộ BHXH tỉnh, thành phố và đơn vị SDLĐ.

2. Tuyên truyền về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

BHXH Việt Nam cũng giao Vụ Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

PV  (theo Báo BHXH)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới