Thế trận lòng dân

Thứ năm, 20/08/2015 09:30:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Những ngày này, cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nhớ về những ngày mùa Thu lịch sử 70 năm trước, chặng đường trường kỳ kháng chiến, kiến quốc, mỗi người Việt Nam đều dâng lên nhiều cảm xúc với niềm tự hào thiêng liêng. Hơn bao giờ hết, bài học về thế trận lòng dân, tinh thần đại đoàn kết, quật cường dân tộc, sức mạnh từ Dân càng được chứng minh từ thực tiễn lịch sử, từ những gì đang diễn ra hôm nay.

Sau bao nhiêu năm bôn ba tìm đường cứu nước, nghiên cứu tinh hoa cổ kim, Đông Tây, nhất là lịch sử dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặc biệt chú trọng đến lực lượng quần chúng nhân dân. Thế trận lòng dân đã được Người coi là chiến lược đấu tranh với mọi thế lực cường quốc từ những ngày Cách mạng còn trong trứng nước. Thành công của Cách mạng tháng Tám đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, của Mặt trận Việt Minh, của chiến lược thế trận lòng dân.

Thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt căn dặn các cán bộ, chiến sĩ, công bộc của dân: “Nước lấy dân làm gốc”; “Gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân.Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công an nhân dân vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Đảng ta là Đảng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lòng dân. Những năm qua, Đảng đã khẳng định, thực hiện, vận dụng, thể hiện sức mạnh của mình từ sức mạnh của dân để chiến thắng mọi kẻ thù, mọi thế lực thù địch, nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần dân tộc, tự chủ, tự cường để bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường sức mạnh  quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện bảo vệ Tổ quốc”. 

Thực tế thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều kết quả,  lực lượng Công an có nhiều chiến công, phá nhiều vụ án lớn, ngay như các vụ án tại Bình Dương, Nghệ An, Yên Bái vừa qua có thêm sức mạnh từ tai mắt, phát hiện, hỗ trợ của nhân dân.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được Đại hội Đảng XI thông qua xác định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảnh báo: Trong thời gian tới, tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Thực tế những ngày qua, nhiều vụ bạo động trên thế giới, vụ phá hoại đang xảy ra tại các nước trong khu vực như tại Thái Lan đã chứng minh điều đó. Vấn đề càng yêu cầu chúng ta nâng cao cảnh giác, tăng cường thế trận lòng dân, bảo đảm tốt an ninh, hạnh phúc yên bình của dân ta.

Trong các cuộc kháng chiến, với thế trận lòng dân, Đảng ta đã khơi dậy lòng yêu nước, căm thù giặc, sức mạnh lòng dân. Dân chở che cán bộ, đồng tâm, hiệp lực, nằm gai nếm mật đấu tranh với địch, trên mọi mặt trận để giành thắng lợi. Trong thời bình, với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, chúng ta phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc chống lại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Cùng với đó là đấu tranh chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng... Như cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng thật vô cùng cam go, nan giải, diễn biến phức tạp. Cần phải huy động tai mắt của nhân dân, sự quyết tâm, đồng lòng, tăng thêm sự gắn kết của dân với Đảng, chính quyền.

Trong việc xây dựng thế trận lòng dân, vai trò của MTTQ Việt Nam là rất quan trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn mới, như Hiến pháp 2013 đã quy định: “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân...”.

Luật Mặt trận cũng đã nhấn mạnh vai trò của các Ban Công tác Mặt trận ở các địa phương. Đây đúng là việc thực hiện Ý Đảng- Lòng Dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, các thành phần kinh tế...mọi tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, một “thế trận lòng dân” để chiến thắng mọi kẻ thù, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Kiên Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới