Kon Tum: Nhiều vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ bảy, 10/06/2017 10:00:00 | Diễn đàn
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kết luận nêu hàng loạt vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC) và Phòng, chống tham nhũng ở Kon Tum.

Theo TTCP xác định, trong công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum còn ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp dân. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đối với các Sở, ngành, huyện, thị chưa được thường xuyên. Một số vụ việc khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, TTCP chỉ rõ, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp dân, KNTC và phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, chưa được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, việc thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm tại một số cơ quan, đơn vị chưa đạt theo kế hoạch đã duyệt. Mặt khác, việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý sau thanh tra chưa được triệt để và kiên quyết.

Chất lượng một số cuộc thanh tra còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Một số cuộc thanh tra thực hiện chưa đúng với nội dung, kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Đáng chú ý, một số đơn vị chưa trú trọng đến công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và phòng, chống tham nhũng.

TTCP khẳng định, Chủ tịch UBND một số huyện, Thủ trưởng một số Sở, ngành tiếp dân theo định kỳ chưa đầy đủ quy định như: Tu Mơ Rông tiếp 55/96 lần, đạt 57,2%, huyện Đắk Glei tiếp 20/96 lần, đạt 20,8%... Đặc biệt, Giám đốc Sở Tài chính không tiếp công dân theo định kỳ. Một số nơi như Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở TN&MT, Sở VH-TT&DL, Sở Kế hoạch và đầu tư…chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng.

Mặt khác, đội ngũ làm công tác tiếp dân giải quyết KNTC chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác (huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, huyện Tu Mơ Rông, Sở Xây Dựng, Sở nội vụ…).

Về công tác phòng, chống tham nhũng tại Kon Tum, TTCP kết luận, việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa đúng với quy định, chưa ban hành cụ thể, đầy đủ các định mức tiêu chuẩn, chế độ về đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác thuộc thẩm quyền, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức. Sở Tài chính chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Kon Rẫy, huyện Đắk Hà chưa thực hiện việc công khai trong quản lý, sử dụng đất đai. Nhiều huyện, thị, Sở, ban ngành chưa thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính đối với các cấp ngân sách theo quy của Bộ Tài chính. Đặc biệt, Sở GTVT, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý dự án 98, thành phố Kon Tum, huyện Đắk Tô, huyện Sa Thầy, huyện Đắk Hà, huyện Kon Rẫy chưa thực hiện công khai việc đăng tải kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu…

Cũng theo TTCP, việc kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm so với quy định, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chưa kịp thời. “Một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về công tác phòng, chống tham nhũng nên việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa chặt chẽ, kiên quyết, thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo về số lượng theo quy định. Việc công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ của một số đơn vị chưa đúng theo quy định của pháp luật…”, TTCP nêu rõ.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, TTCP kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Giám đốc Sở Tài chính không tiếp dân định kỳ. Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei, Giám đốc Sở LĐTB&XH trong việc tiếp công dân chưa đúng quy định; Sở GTVT, UBND TP. Kon Tum, UBND huyện Ngọc Hồi, UBND huyện Kon Rẫy trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, tập trung tại các huyện, Thị, Sở, ngành để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới