Nhiều sai phạm tại Sở Xây dựng Thái Nguyên

Thứ sáu, 11/08/2017 09:00:00 | Điều tra
Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… tại Sở Xây dựng Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hàng loạt sai phạm, thiếu sót tại Sở này.

Trụ sở Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Hàng loạt sai phạm

Theo Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, công tác kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế tại Sở Xây dựng Thái Nguyên chưa kỹ, còn tồn tại thiếu sót, nhưng báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định chưa chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót để yêu cầu tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, việc lưu trữ hồ sơ thẩm tra từng công trình tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên chưa tập hợp tại kho lưu trữ, mà do người trực tiếp thẩm tra tự lưu trữ, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi. Một số hợp đồng biên bản nghiệm thu chưa ghi rõ thời gian, tiến độ thực hiện.

Mặt khác, công tác khảo sát, nắm tình hình bước đầu để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Sở Xây dựng còn chưa được đầy đủ, chính xác, do đó một số cuộc thanh tra được đề ra trong kế hoạch thanh tra chưa rõ ràng về đối tượng thanh tra và thời gian tiến hành thanh tra. Kế hoạch thanh tra xây dựng mỗi năm từ 18 - 24 cuộc nhưng thực tế thực hiện từ 12 - 14 cuộc/năm. Một số cuộc không thực hiện được do chồng chéo với các đoàn thanh tra, kiểm toán.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kết luận, việc thực hiện chi và quyết toán các nguồn kinh phí tại Văn phòng Sở Xây dựng còn sai sót. Đối chiếu số dư nguyên giá tài sản cố định trên báo cáo tài chính năm 2013, 2014 thì số dư đầu kỳ năm 2014 không khớp với số dư cuối kỳ năm 2013 chuyển sang. Ngoài ra, kiểm tra chi tiết việc theo dõi, hạch toán tài sản công trình cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng cho thấy, công trình được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình, giá trị quyết toán và ghi tăng tài sản là trên 5,7 tỷ đồng, nhưng kế toán lại ghi tăng tài sản là gần 2 tỷ đồng theo giá trị phát sinh thanh toán năm 2013 là chưa đúng quy định về hạch toán tài sản cố định.

Trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Xây dựng, cơ quan thanh tra phát hiện, một số chứng từ chi mua sắm văn phòng phẩm, xăng xe, sử dụng xe ô tô, đơn vị không kẹp theo phiếu chi và chứng từ chuyển khoản kho bạc mà đóng thành quyển riêng biệt dẫn đến khó khăn cho việc theo dõi, quản lý, cấp phát và kiểm tra đối chiếu.

Cơ quan Thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc ghi chép chứng từ tại Sở Xây dựng như: chứng từ kế toán được tập hợp, cập nhật theo tháng nhưng việc sắp xếp, lưu trữ chứng từ phát sinh trong tháng chưa theo trình tự thời gian của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chưa theo thứ tự của phiếu thu, phiếu chi. Các tập chứng từ chưa lập bảng kê chứng từ kèm theo, số liệu hạch toán về số phí, lệ phí phải nộp không khớp với tờ khai quyết toán phí, lệ phí hằng năm của đơn vị.

Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước các năm 2013, 2014, 2015 tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên, cơ quan thanh tra cũng phát hiện, Trung tâm chưa mở đầy đủ sổ kế toán chi tiết các tài khoản như tài khoản công nợ, tài khoản tiền gửi, tiền mặt. Việc theo dõi tài sản cố định chưa đầy đủ tài sản đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng. Một số chứng từ chi mua văn phòng phẩm, chi sửa chữa, thay thế phụ tùng máy tính, máy phô-tô chưa đúng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ… Đáng chú ý, Trung tâm có sự nhầm lẫn trong quá trình hạch toán công nợ như nhầm số tiền giữa các đối tượng khách hàng, nhầm mã khách hàng, hạch toán nhầm lẫn giữa các tài khoản dẫn đến khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu.

Do tham mưu kém…?

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến các sai phạm tại Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho rằng, do nhận thức của cán bộ kế toán, cán bộ các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng và Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên còn hạn chế, chưa đầy đủ, chưa cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, dẫn đến việc tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở và lãnh đạo Trung tâm chưa được chuẩn mực theo quy định. Thêm vào đó, việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên còn chưa được thường xuyên, liên tục.

“Những tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của lãnh đạo Sở Xây dựng, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở, kế toán, các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc lãnh đạo Sở, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở…” - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên khẳng định.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Đồng thời, kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan, kế toán Sở và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sai phạm.    

Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới