Nghiêm minh để giữ kỷ cương

09:15:49 01/08/2019 | Tinh Hoa Việt
Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) mới đây cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 18.435 tổ chức Đảng và 82.611 đảng viên, trong đó có 20.171 đảng viên là cấp ủy các cấp, kết luận 225 tổ chức Đảng và 555 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 152 đảng viên; các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 129 đảng viên.

Nghiêm minh để giữ kỷ cương

1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) mới đây cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 18.435 tổ chức Đảng và 82.611 đảng viên, trong đó có 20.171 đảng viên là cấp ủy các cấp, kết luận 225 tổ chức Đảng và 555 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 152 đảng viên; các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 129 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 50-CT,TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng”; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công tác tổ chức cán bộ; thực hiện những điều đảng viên không được làm.

Cũng vẫn tin từ UBKT TƯ, trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp 12 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp uỷ các cấp trong khu vực đã kiểm tra 7.378 tổ chức Đảng và 15.431 đảng viên (trong đó có 6.269 đảng viên là cấp Ủy viên); qua kiểm tra, kết luận 52 tổ chức Đảng và 149 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 37 đảng viên. Giám sát 5.691 tổ chức Đảng và 13.696 đảng viên (có 5.319 cấp Ủy viên); qua giám sát, các cấp ủy đã phát hiện 33 tổ chức Đảng, 188 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức Đảng và 75 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 57 tổ chức Đảng và 2.336 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 4 đảng viên.

Còn sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của UBKT các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cho thấy: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.326 tổ chức Đảng, 8.788 đảng viên; giám sát 2.122 tổ chức Đảng, 4.234 đảng viên (có 1.887 cấp ủy viên), qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên; thi hành kỷ luật 30 tổ chức Đảng (khiển trách 26, cảnh cáo 4) và 1.406 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.095, cảnh cáo 235, cách chức 34, khai trừ ra khỏi Đảng 43 trường hợp. Ngoài ra, đã đình chỉ sinh hoạt đảng 53 trường hợp, xóa tên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 182 trường hợp.

Một vài con số cho thấy: 6 tháng, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức Đảng các cấp đã được làm rất quyết liệt. Số lượng đảng viên được phát hiện có vi phạm và bị xử lý khá cao. Nó cho thấy, kiểm tra giám sát Đảng thật sự đã vào cuộc và đã góp phần vào công cuộc đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng.

2. Thời gian vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 30 tổ chức Đảng (trong tổng số 18.435 tổ chức Đảng đã nêu ở trên) trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 19-5-2018) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW (ngày 7/6/2012) của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cán bộ chủ chốt các cấp” và Quy định số 55-QĐ/TW (ngày 19/12/2016) của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 18-QĐi/TW (ngày 25/10/2018) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Thực tế công tác kiểm tra Đảng thời gian qua đã minh chứng: Nếu lơ là, bỏ lửng thì việc cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và điều đó làm phương hại đến danh tiếng, vị trí, vai trò của Đảng.

Trong hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Quả thực, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT TƯ đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức Đảng vi phạm, trong đó có cả Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị; kỷ luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang; làm nghiêm từ trên xuống dưới…

3. Sự tăng tốc trong công tác kiểm tra, giám sát rõ ràng được xem là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Mới đây nhất, hồi cuối tuần qua, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong thông báo phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: với cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2016), ông Vũ Văn Ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn; bán phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh; đồng ý chủ trương để Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà sau khi nhận chuyển giao Công ty cổ phần cảng Nha Trang tiếp tục được thoái vốn Nhà nước theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối; đồng ý chủ trương cổ phần hoá Công ty mẹ -Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (doanh nghiệp này không thuộc đối tượng cổ phần hoá); đồng ý chủ trương cổ phần hoá 10 đoạn quản lý đường thuỷ nội địa, đây là các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa được quy định cổ phần hoá. Nội dung những văn bản mà nguyên Phó Thủ tướng đã ký nêu trên trái với Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ về cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước... rồi nhiều vấn đề khác nữa.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của ông đối với Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng bằng hình thức cảnh cáo.

Những vụ việc, vụ án hay những án kỷ luật đối với nhiều cán bộ đảng viên thực sự là đau xót; nhưng quả thực đã không còn cách nào khác; mà nhìn ở khía cạnh tích cực đó là biện pháp nhằm giáo dục đảng viên trong bối cảnh mà Đảng đang nỗ lực xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng thật sự cách mạng, đáp ứng được đòi hỏi của thời kỳ mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới