Tạo động lực mới

09:02:26 04/08/2019 | Tinh Hoa Việt
Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2019-2024, những người làm Mặt trận quyết tâm vượt khó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội tạo động lực mới góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đến năm 2022 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tạo động lực mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi. (Ảnh: Quang Vinh).

PV: Thưa ông, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa thành công tốt đẹp. Với cương vị người đứng đầu MTTQ tỉnh, ông có thể nhận định về bối cảnh kinh tế - xã hội để từ đó đặt ra những thách thức đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận phải tập trung giải quyết?

Ông Nguyễn Đình Lợi: Có thể nói, trong nhiệm kỳ tới, nền kinh tế đất nước tiếp tục trên đà phát triển và ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên tình hình quốc tế sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình tranh chấp chủ quyền Quốc gia, biển đảo vẫn còn gay gắt; cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ; sự biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, kinh tế - xã hội tiếp tục có sự phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; các hoạt động về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố… Song có không ít thách thức đặt ra đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước những tác động mạnh mẽ của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung.

Cùng với đó, xử lý ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… là hàng loạt vấn đề MTQT cần tập trung giải quyết.

Khẳng định vai trò, phát huy thế mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu của MTTQ tỉnh Bắc Ninh là gì, thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Và một mục tiêu đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ mới là MTTQ các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Thưa ông, được biết, trong các chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 của MTTQ tỉnh Bắc Ninh được quán triệt cần cụ thể, nhưng thật tập trung, chắt lọc và khả thi, ông có thể chia sẻ về quan điểm này?

- Với quan điểm trên, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Giải pháp của chúng tôi là: Triển khai xây dựng nhân rộng các mô hình điểm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả ở khu vực nông thôn và đô thị; đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam có chất lượng, phục vụ người tiêu dùng Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong Ban chỉ đạo cuộc vận động.

Đáp ứng thời đại công nghệ 4.0, trong triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, chúng tôi động viên các tầng lớp nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống; phối hợp lựa chọn và giới thiệu các điển hình sáng tạo để tôn vinh trong “Sách vàng Việt Nam”. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp giảm nghèo của Nhà nước; cùng với các tổ chức thành viên tuyên truyền, động viên các cá nhân và tập thể tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tiếp tục triển khai xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh đi học, hỗ trợ giống vật nuôi để vươn lên thoát nghèo sớm ổn định cuộc sống; phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, cứu trợ đột xuất đồng bào trong và ngoài tỉnh khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

Với thực hiện dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chúng tôi tiếp tục lựa chọn những nội dung, vấn đề giám sát và phản biện xã hội trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của MTTQ ở mỗi địa phương; phát huy vai trò của thành viên các hội đồng tư vấn, các Ban tư vấn, các vị ủy viên tham gia giám sát và phản biện xã hội; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thưa ông, MTTQ tỉnh Bắc Ninh đưa ra giải pháp cụ thể gì?

- Chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động của công tác Mặt trận; đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, tổ chức tốt việc phân công, hiệp thương phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, chúng tôi tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận. Thành lập các Hội đồng tư vấn, các Ban tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ không chuyên trách là những người tiêu biểu, có uy tín, có năng lực và tình nguyện đóng góp cho công tác Mặt trận các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Việc đổi mới phải được thực hiện từ các kỳ họp của Ủy ban MTTQ các cấp nhằm phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2019-2024, những người làm Mặt trận quyết tâm vượt khó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đến năm 2022 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hải Nhi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới